Åarjelsaemien gïele


Åarjelsaemien gïelen sojjehtimmie-goerh /
Sydsamiska böjningsmönster

Verb

Substantiv

Sammanställning av omljud