Åarjelsaemien gïele


Åarjelsaemien gïelen sojjehtimmie-goerh /
Sydsamiska böjningsmönster

Verb

Substantiv

Sammanställning av omljud

Baakoeseerkeme /
Ordavledning

Seerkemegietjieh Maggan jïh Mattsson Maggan gærjan "Sørsamisk grammatikk" mietie.
Avledningsändelser enligt Magga och Mattsson Maggas bok "Sørsamisk grammatikk".

Baakoeseerkeme >>