Suorggideapmi

Suorggidankategoriijat ja suorggidangehčosat Nikkela ja Sammalahti girjji "Nordsamisk Grammatikk" mielde, siidočujuhusaiguin nuppi hápmái.

Avledningskategorier och avledningsändelser enligt Nikkel och Sammalahtis bok "Nordsamisk Grammatikk" med sidnummerhänvisningar till andra utgåvan.

Avledning 539
Verb 541
Av verb 541
Aspektual 541
Momentan 541
-et 542
-dit 542
-alit 543
-ádit, -ihit 543
Subitiv 544
-lit 544
-stit, -astit 545
Frekventativ 546
-addat/-allat, -(u)uddat 546
-alit 549
-(a)dit 549
-(i)ldit 550
-uhit 551
Kontinuativ 551
-dit 552
-idit 552
-uhit 553
Inkoativ 554
-goahtit, -šgoahtit, -išgoahtit 554
-át/-et/-ot 554
-lit 555
-iidit 555
-nit 556
-stit 557
-stuvvat 557
Konativ 558
-alit 558
-dit 558
-addat/-allat 559
Diminutiv 559
-stit 559
-astit/-eastit 561
-ašit 561
Grammatisk 562
Passiv 563
Intentionell 563
-(oj)uvvot 563
-ot 564
Adversativ 565
-hallat/-haddat 565
-ot, -uvvot 565
Automativ 566
-(a)sit, -ot, -ašuvvat 566
-uvvat 567
-ašuvvat 567
-ot 567
Permissiv 574
-hit, -ahttit 574
Opersonlig 575
-(oj)uvvot, -uvvot 575
Reflexiv 576
-dit, -addat 576
-alit, -allat 576
-dit 577
-ašit 577
Reciprok 578
-(a)dit, -addat 578
-alit, -allat 579
-ašit 579
-hallat, -haddat 579
Kausativ 580
Induktiv 581
-dit, -hit, -ahttit 581
Sustensiv 582
-hit, -(a)httit 583
-uhit 583
-alit 583
Komitativ 584
-hit, -ahttit 584
-ldahttit 584
Adversativ 585
-hit, -ahttit 585
Opersonlig 586
-hit, (-ahttit) 586
Upplevelse 586
-hit 586
Kurativ 587
-hit 587
Persuasiv 588
-hit 588
Agentiv adversativ 589
-hit, -ahttit 589
Applikativ 589
Transportativ 590
-hit, -ahttit 590
-ldahttit 590
-dit 590
Subsekutiv 591
-hit, -ahttit 591
-ldahttit 591
Antiapplikativ 591
-ot, -uvvat 591
Desiderativ 594
-stuvvat 594
Inkurativ 594
-hit, -ahttit 594
Av nomen 596
Kaptativ 596
-et 596
-dit/-tit 597
Privativ 597
-et 597
-dit/-tit 597
Instruktiv 598
-ašit 598
-dit 598
-et 598
-uhit 598
-dit/-tit 598
-astit 599
-stit 599
Pollutiv 599
-idit 599
-huvvat 599
Instrumentativ 600
-et 600
-stit 600
-dit/-tit 600
-astit 601
Traktativ 601
-stallat 601
-astalit 601
-astit 601
Essentiell 601
-dit 602
-ot 602
-et 602
-ošit 602
-astit 602
-stallat 602
-luddat 603
-uššat 603
-tit 603
Essiv 603
-át 603
-dit 604
-istit 604
-iidit 604
-astit 604
-uddat 604
Translativ 605
-ut 605
-agit 605
-nit 605
-odit 605
-iduvvat 606
-luvvat 606
-mit/-muvvat/-nuvvat 606
-duvvat 606
-duvvat/-tuvvat 606
-stuvvat 607
-uvvat 607
-tit 607
Faktitiv 607
-et 607
-dit 608
-dit/-tit 608
-astit 609
-tit 609
-astit 609
-ašuvvat 609
Similativ 609
-stahttit 609
Sensiv 610
-šit 610
Apparitiv 610
-ihit 610
Kursiv 611
-ildit 611
-uhit 611
Adventativ 611
-nit 611
Admoventativ 612
-dit 612
Substantiv 613
Av verb 613
Handling 613
-n:m 613
-muš:-šš(a)-,-š- 614
-a:g 614
-u 614
-as 614
-us,-o- 614
-stat:-hk(a)-,-g- 614
-eapmi 615
-pmi, -upmi 615
-eamoš,-epmo- 615
-us:-ss(a)-,-s- 615
-at:-hk(a)-,-g- 616
Den som gör något 616
-i ~ -u 616
-eaddji, -jeaddji 616
-n 616
Resultat 617
-a:g 617
-t:h 617
-us,-o- 617
-has:-ss(a)-,-s- 617
-ldat:-hk(a)-,-g- 618
-anas:-ss(a)-,-s- 618
-hat:-hk(a)-,-g- 618
-us 618
-at:-hk(a)-,-g- 618
-hus:-ss(a)-,-s- 618
Medel 619
-n:m 619
-a:g 619
-as 619
-us,-o- 619
-n 619
-hat:-hk(a)-,-g- 620
-stat:-hk(a)-,-g- 620
-adas:-ss(a)-,-s- 620
-ldat:-hk(a)-,-g- 620
-us:-ss(a)-,-s- 620
-at:-hk(a)-,-g- 620
-as:-ss(a)-,-s- 621
-hus:-ss(a)-,-s- 621
Målet för handlingen 621
-us,-o- 621
-muš:-šš(a)-,-š- 621
-stat:-hk(a)-,-g- 621
-eamoš,-epmo- 621
-us:-ss(a)-,-s- 622
-at:-hk(a)-,-g- 622
Plats 622
-hat:-hk(a)-,-g- 622
-ldat:-hk(a)-,-g- 622
Utsträckning 623
-hat:-hk(a)-,-g- 623
-ádat:-hk(a)-,-g- 623
Väderförhållande 623
-dat:-hk(a)-,-g- 623
-hat:-hk(a)-,-g- 623
Tillstånd 624
-agas:-ss(a)-,-s- 624
Begivenhet 624
-lmas:-ss(a)-,-s- 624
Av adjektiv 624
Egenskap 624
-odat:-hk(a)-,-g- 624
-vuohta 625
Likhet 625
-at:h 625
-ut:h 625
-as:-ss(a)-,-s- 625
Väderförhållande 626
-ádat:-hk(a)-,-g- 626
Tillsats 626
-das:-ss(a)-,-s- 626
Del 626
-as:-ss(a)-,-s- 626
Av substantiv 627
Likhet och tillhörighet 627
-dat:-hk(a)-,-g- 627
-laš:-žž(a)-,-čč- 627
-uš,-o- 627
-at:h 627
-t:b 628
-t:h 628
-š:ž 628
-dat:-hk(a)-,-g- 628
-has:-ss(a)-,-s- 629
-laš:-žž(a)-,-čč- 629
-odat:-hk(a)-,-g- 629
-al 629
Liten i storlek 630
-š:ž 630
-aš:-žž(a)-,-čč- 630
-stat:-hk(a)-,-g- 630
Material 630
-s 630
Inbördes förhållande 631
-š:ž 631
-aš:-žž(a)-,-čč- 631
Väderförhållande 631
-dat:-hk(a)-,-g- 631
-lat:-hk(a)-,-g- 632
Terrängförhållande 632
-lat:-hk(a)-,-g- 632
Av räkneord 632
-s 632
-eš:ž 633
Adjektiv 634
Av verb 634
Benägenhet 634
-i#-s/-u#-s 634
-eaddji#-s 634
-las:-ss(a)-,-s- 635
-vaš:-žž(a)-,-čč- 635
-evaš:-žž(a)-,-čč-/-ovaš:-žž(a)-,-čč- 635
-as/-us,-o- 635
-lmas:-ss(a)-,-s- 635
-eš#-is/-oš#-is 636
-l 636
Motsättande 636
-meahttun:m 636
-uheapme#-uhis/-oheapme#-ohis 636
-heapme#-his 637
Något som inte är uppfyllt 637
-meahttun:m 637
Färdighet 637
-es#-is, -os#-is, -eš#-is, -oš#-is 637
-ahkes:-hkká- 638
Av substantiv 638
Kvalitet 638
-at:g/-ot:g 638
-as 638
Riklighet 639
-i 639
-eaddjái/-addjái 639
Färdighet 639
-es#-is, -eš#-is 639
Motvilja 640
-meahttun:m 640
Brist 640
-heapme#-his 640
-geahtes/-keahtes 640
Tillhörighet 640
-laš:-žž(a)-,-čč- 640
-olaš:-žž(a)-,-čč- 641
Tidsrum 641
-saš:-žž(a)-,-čč- 641
Av adjektiv 641
Det motsatta 641
-meahttun:m 641
Intensitet 642
-laš:-žž(a)-,-čč- 642
Utsträckning 642
-osaš:-žž(a)-,-čč- 642
Komparation 642
Komparativ 642
-t:bu 642
-et/-it:-eabbo-,-eappo, -at/ut/ot:-abbo- 643
Superlativ 643
-mus:-ss(a)-,-s- 643
-eamos,-epmo- 644
Av adverb 645
Personbeteckning 645
-laš:-žž(a)-,-čč- 645
Tid 646
-(á)š:ž 646
Plats 646
-it:bu 646
-imus,-ss(a)-,-s-, -imuš,-šš(a)-,-š- 647
Av pronomen 649
Sätt 649
-kkár, -kkáraš:-žž(a)-,-čč- 649
Av räkneord 650
Adverb 651
Av substantiv 651
Tidsrum 652
-t 652
Tillstånd 652
-l 652
-s 653
-n, -na, -naga 653
Inbördes förhållande 653
-lagaid, -laga, -la, -l 653
Av adjektiv 654
Sätt 654
-t 654
-(u)t 655
-a 656
Plats 656
Tid 658
Av räkneord 659
Gångerform 659
Uppradningsform 660
Av adverb 660
Andra avledda adverb 661