STARKT
SVAGT
Grad III
Grad II

ppsj

Skriv svagstadium, grad II

Tjále konsonántajt / Skriv konsonanter

Här kan du öva dig på att sätta kon­so­nan­ter i stark­are respektive svag­are stadium i lule­samiskans stam­kon­so­nant­system. Ett kon­so­nant­klus­ter visas och din upp­gift blir att skriva den andra formen, i närmast stark­are eller svag­are form. Om svag­stadium visas och det har två olika möjliga stark­sta­die­former (vilket gäller m, n, nj och ŋ i grad I och vs, vst, vt, vtj och vts i grad II) skall båda for­merna skri­vas sepa­re­rade med blank­steg. Svara genom att trycka enter, där­efter visas stadie­väx­lingen i info­rutan. Sam­tidigt blir rutan grön om sva­ret är kor­rekt och röd om svaret är fel­ak­tigt. Efter en tid gene­reras en ny fråga auto­ma­tiskt.