Baakoeseerkeme

Seerkemegietjieh Maggan jïh Mattsson Maggan gærjan "Sørsamisk grammatikk" mietie.

Avledningsändelser enligt Magga och Mattsson Maggas bok "Sørsamisk grammatikk".

Avledning 93
Substantiv 95
Av substantiv 95
-tje, -adtje 95
-se, -asse 96
-ege 97
-hke 97
-stahke 99
-dahke/-dh 99
-ske 100
-gassje, -assje 101
-lassje 102
-ladtje, -adtje 102
-sassa, -assa 103
-tjh, -dtjh 103
Av adjektiv 104
-voete 104
Av räkneord 105
-sh 105
-ge 105
-htasse/-hts 106
Av verb 107
-je, -æjja 107
-me, -immie 108
-ge 108
-stahke/-sth 110
-htahke/-hth 110
-dahke/-dh 111
-ldahke/-ldh 112
-se/-s, -(e)s/-asse 113
-nasse/-nes 113
(oe)/(ove) 114
-nje 114
-ere 115
-hke 115
-htasse 116
Adjektiv 116
Av substantiv 116
-hts, -apts; -hth, -htadtje, -apth 116
-jes, -js; -ije 118
-buerie, -burrie 118
-hke 119
-sadtje 120
-rge 120
-tje 121
-s 121
-ske 121
-htje 122
Av räkneord 123
-de 123
Av adjektiv 123
-be, -bpoe 123 (67)
-mes, -mmes 123 (67)
Av verb 123
-htje 123
-dihks, -ihks 124
-les 125
-les; -le 125
-hks; -hke 126
-ldihkie/-dahkesne 127
-mes, -mmes 128
-jes/-js 129
-s 130
Verb 131
Av verb 131
Aspektuell 131
Inkoativ 131
-gåetedh 131
-jahtjedh, -ahtjedh 132
-jidh 133
-dh/-didh 134
-stidh 134
Momentan/Subitiv 134
-stidh, -istedh/-estedh 134
-lidh 135
-iehtidh 136
(e6)-dh 137
Kontinuativ/Iterativ 137
-didh, -alledh 137
-lidh, -adtedh 139
-adtedh 139
-htjidh, -adtedh 140
-stalledh, -alledh 142
Grammatisk 143
Kausativ 143
-htidh, -ehtedh 143
-didh 145
-edh/-ehtidh 145
Passiv 145
-sovvedh (-soevedh) 146
-lgidh 146
-sidh 147
(e5)-dh 148
-lostedh 148
-nidh 149
-htovvedh 150
-htalledh 150
Av adjektiv 151
(o)-dh 151
-nidh/-midh 152
(e5)-didh 153
(a)-sjidh 153
(a)-sjidh 154
(a)-sjidh 155
-gidh 156
-ovvedh 156
-rostedh, -ostedh 157
-iedidh 157
-didh/-mdidh 158
-stalledh 159
Av substantiv 159
-htidh 159
-stidh, -tehtedh 160
-stalledh 161
-sjidh 162
(e6)-dh 162
(o)-dh 163
-didh/-tidh 163
-dovvedh 165
Adverb 166
Av adjektiv 166
-ode 166
Av verb 167
-ldahkesne/-ldihkie 167
-n 168
Postposition 169
Av adjektiv 169
(oe) 169